מערכת החינוך החרדית | תמונת מצב והמלצות מדיניות

כחמישית מהתלמידים בישראל לומדים במערכת החינוך החרדית, אשר צומחת מהר יותר מכל זרם חינוך אחר בישראל. עם זאת, מעט מאד נתונים נאספו עד היום באופן שיטתי לגבי החינוך החינוך החרדי בישראל. דוח זה נועד לספק למקבלי ההחלטות, לקובעי המדיניות ולציבור הרחב מידע מקיף ומעודכן על התנאים, האתגרים והכשלים במערכת החינוך החרדית, וכן להציע פתרונות אפשריים. הדוח עוסק בשכרם ובתנאי עבודתם של עובדי ההוראה החרדים, בשירותים הניתנים לתלמידים בבתי הספר החרדיים ובתקצוב מערכת החינוך החרדית. הוא מצביע על הפערים הניכרים בין מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית לבין מערכת החינוך החרדית.